Frågan om att slå ihop nuvarande landsting/regioner till storregioner har plötsligt blivit högaktuell. Av massmedias rapportering kan man lätt få intrycket att Miljöpartiet skulle vara för detta. Därför finns det risk att även många bland oss miljöpartister tror att det är så. Vi tycker det är viktigt att lyfta fram vad som är Miljöpartiets ståndpunkt enligt gällande kongressbeslut.

Om skribenterna

Jesper Johansson är landstingsråd (MP) i Värmland.

Karin Jansson är regionråd (MP) i Gävleborg.

Erik Eriksson är gruppledare (MP) i kommunfullmäktige i Falun.

Alf Lundin är vice kommunstyrelseordförande (MP) i Bergs kommun.

Per-Inge Lidén är kommunalråd (MP) i Karlstad.

På kongressen 2007 beslöt vi: ”att MP förordar att regionindelningen ska bygga på lokalt inflytande och folkomröstning vad gäller utformning och storlek”. Detta ställningstagande antogs i stället för ett förslag som innehöll ”att MP förordar bildandet av större regioner”. Som parti på riksnivå är vi alltså varken för eller emot större regioner, men vi anser att den lokala folkviljan ska få avgöra om regionerna ska bli större eller inte. Detta ligger väl i linje med att Miljöpartiet alltid har varit det parti som mest månat om att fördjupa demokratin.

Kongressen 2007 avslog också en hårdare formulering om att ”varje nuvarande region” ska ha en folkomröstning om sammanslagning. I princip kan man inte tolka vad ett avslag betyder – det är bara de bifallna formuleringarna som uttrycker partiets åsikt. Om man ändå vill försöka göra någon tolkning av detta, så är den viktigaste skillnaden ordet ”varje” – Miljöpartiet vill att regionindelningen ska bygga på lokalt inflytande och folkomröstningar, men har inte bundit oss för att kräva folkomröstning i varje enskilt landsting/region.

Till kongressen 2010 kom en motion om att Miljöpartiet skulle verka för regionkommunbildning ”enligt Ansvarskommitténs förslag”. Den motionen ansågs besvarad med hänvisning till kongressbesluten 2007, så den förändrade inte partilinjen.

Förra våren gjorde civilminister Ardalan Shekarabi (S) ett överrumplande utspel om att Sverige ska delas in i färre och större regioner. Sedan tillsattes en utredning, Indelningskommitten, som i våras presenterade ett delbetänkande. Deras förslag är också minst sagt överrumplande – de föreslår att tolv av de nuvarande landstingen/regionerna slås samman till tre storregioner redan i samband med valet 2018. En sådan forcerad sammanslagning ger inte utrymme för det lokala, folkliga inflytande som MP-kongressen slagit fast att vårt parti ska verka för.

Även om storregioner har utretts av och till sedan mitten av 1900-talet, så kom Shekarabis utspel och Indelningskommittens förslag som blixtar från klar himmel. 2014 var det inget parti som gick till val på att forcera fram regionsammanslagningar som skulle träda i kraft redan från nästa val.

Och även om Indelningskommittens delbetänkande innehåller massor av text, så ger det inte mycket till svar på viktiga frågor: Vad innebär det att besluten om den vård som man oftast kommer i kontakt med flyttas längre från medborgarna? Ger större regioner större risk att vård i mindre tättbefolkade områden prioriteras bort? Blir inte samarbetet mellan kommuner och region svårare om över 50 kommuner ingår i samma region? Skulle större regioner underlätta eller försvåra en långsiktigt hållbar utveckling?

I valmanifestet 2014 stod det att Miljöpartiet vill flytta makt från staten till regional nivå och bilda direktvalda regioner med utvecklingsansvar i hela Sverige. Detta pågår nu, allt fler landsting omvandlas till regionkommuner, och det kräver inte att regionerna blir större än i dag.

I valmanifestet stod också att beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Detta talar mest emot regionsammanslagningar. Även om man kan argumentera att den mest högspecialiserade vården får en mer demokratisk styrning i storregioner, så kommer besluten om all annan vård att flyttas längre från medborgarna – antingen geografiskt längre bort, eller till indirekt valda organ.

Nu pågår i flera delar av landet namninsamlingar för att få till stånd folkomröstningar om de föreslagna regionsammanslagningarna. Miljöpartiet kan vara drivande i sådana namninsamlingar eller mer avvaktande, beroende på hur man i partidistriktet ser på den sammanslagning som är föreslagen för den egna regionen. Men det är viktigt att Miljöpartiet på riksnivå står upp för våra kongressbeslut, och verkar för att inga regionsammanslagningar forceras fram där folkomröstningar kan bli aktuella, eller där folket sagt nej till sammanslagning.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.

 

Replik på denna artikel:

Hög tid att utveckla hela landet
av Annika Eriksson m.fl.