Miljöpartiet är inte bara sprunget ur miljörörelsen utan har också sina rötter i freds- och solidaritetsrörelsen. För oss gröna är en politik för fred och internationell nedrustning alltid i fokus. Det är självklart för oss att vapenexporten måste regleras strikt.

Därför var det viktigt för oss att i den parlamentariska utredningen om krigsmaterielexporten (KEX-utredningen) som tillsattes 2013 enas tillsammans med de andra partierna kring rekommendationer till skärpningar av det svenska regelverket för vapenexporten.

Om skribenten

Bodil Valero är EU-parlamentariker (MP) och Miljöpartiets representant i KEX-utredningen, den parlamentariska utredningen om krigsmaterielexport.

Ska man åstadkomma en genomgripande och bestående förändring i lagstiftningen måste man bilda breda majoriteter bakom sina förslag och då krävs också förmågan att kompromissa. Jag tror inte på ultimativa krav i vare sig förhandlingsrummet eller offentligheten eftersom risken är alltför stor att man förlorar det man redan uppnått.

För Miljöpartiet var det aldrig tal om att kompromissa om vare sig utredningens övergripande uppgift att få till stånd ett demokratikriterium för vapenexporten eller en skärpning av kriteriet för mänskliga rättigheter, men när det gäller exakt hur demokratikriteriet m.fl. ska utformas har vi förhandlat med andra partier.

Enligt fredsforskningsinstitutet SIPRI hamnar Sverige på topp-tio-listan över världens största exportörer av vapensystem och står för cirka två procent av den totala handeln av större vapensystem, såsom flygplan och helikoptrar. Vad Sverige beslutar om är alltså viktigt, dels vad gäller faktisk vapenexport, dels som en signal till omvärlden. Dagens kriterier för krigsmaterielexport har i internationella mått mätt varit bland de striktare, men ändå har kryphål i regelverket öppnat för en praxis med besvärande undantag. Det är de kryphålen som vi nu i möjligaste mån ska täppa till med nya och tydligare skrivningar.

För oss är ingångsvärdet att regeringens proposition ska ligga så nära KEX-utredningens förslag som möjligt. Det bedömer vi inte bara vara nödvändigt för att vi, utan också samtliga andra partier som stod bakom utredningens förslag ska kunna stå bakom propositionen. Regeringen håller nu på att skriva fram ett förslag i enlighet med utredningen och Miljöpartiet kommer säkerställa att följande centrala delar från utredningen finns med:

– Demokratikriteriet ska innebära att i de fall där det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i den demokratiska statusen utgör det hinder för vapenexport och en politisk helhetsbedömning ska alltid ligga till grund för beslut.

– Definitionen av den demokratiska statusen utgörs av såväl förekomsten av fri åsiktsbildning, politiska partier och ett fungerande parlament.

– Det ska bli enklare att stoppa export i och med utredningens skrivningar om ”allvarliga” kränkningar av mänskliga rättigheter, vilket innebär att fler människorättsbrott kan falla under de nya bestämmelserna jämfört med i dag då det krävs ”grova” kränkningar.

– Sysselsättnings- eller näringslivsskäl får inte utgöra grunden för svensk vapenexport utan endast säkerhetsrelaterade skäl ska kunna ligga till grund för en bedömning.

– Regeringen ska spela en större roll än i dag när det gäller beslut i viktiga exportärenden för att få ett tydligare politiskt ansvarsutkrävande i framför allt kontroversiella ärenden.

– Den ansvariga myndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, ISP, får samtidigt ett tydligare uppdrag för efterkontroller, vilket i dag endast sker undantagsvis.

– Reglerna för följdleveranser ska skärpas. Endast komponenter som har en tydlig koppling till den exporterade produkten får exporteras som en följdleverans.

– Sist men inte minst är det avgörande för oss att samtliga partier som stod bakom utredningen, det vill säga Socialdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet står bakom propositionen för att säkerställa ett långsiktigt och stabilt stöd för den nya inriktningen.

Med nya regler tar Sverige fortsatta och avgörande steg mot en mer ansvarstagande export och vi ställer högst krav av samtliga vapenexportländer på våra köpare. För ett fredsparti som Miljöpartiet innebär det inte slutet på arbetet, men en väldigt viktig början. Vår strävan efter ytterligare skärpningar och begränsningar kommer att fortsätta. Rom byggdes inte på en dag.

Personligen känner jag mig också väldigt stolt över att vi driver på så att Sverige kan visa globalt ledarskap för fred och mänskliga rättigheter genom att införa ett demokratikriterium för vapenexport. Övriga vapenexporterande länder förstår inte vad vi pratar om.