Med Miljöpartiet i regering har återkommande satsningar gjorts på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Hur kommer det sig då att BUP:s problem bara fortsätter, med allt längre köer och hög personalomsättning? Detta visar att vi i regering och regioner måste tänka om och tänka nytt. För att verkligen vända på utvecklingen måste det finnas en djupare förståelse för vilka problemen är inom BUP.

Om skribenten

Martin Arvidsson är psykolog och medlem i MP Kalmar.

1. Kötiderna på BUP har växt trots att effektiviteten ökat. BUP:s problem hänger samman med att allt fler barn söker vård för psykisk ohälsa. SKL (Sveriges kommuner och landsting) har skrivit både 2017 och 2018 att antalet besök på BUP har ökat. Samtidigt har bemanningstalen ökat betydligt långsammare, eller för vissa yrkesgrupper till och med minskat. Denna statistik måste nu leda till reflektion: Är det klokt att fortsätta fokusera på effektivitet inom BUP:s verksamhet? Eller är
marginalerna nu så smala att effektivitetsjakten får negativa konsekvenser? Finns här ett samband med BUP:s oacceptabelt höga personalomsättning och sjuktal? I stället ligger lösningen framförallt i att minska trycket på BUP genom att begränsa uppdraget till de som behöver specialistvården mest. Låt BUP fokusera mer på sitt kärnuppdrag. Ihop med detta måste även primärvård och det förebyggande arbetet hos andra aktörer definieras tydligare.

Våra barn har rätt till bättre hjälp än vad de får i dag.

2. Åtgärder måste till för att minska personalomsättningen. Psykologtidningen har i flera granskningar noterat hur nyutbildade psykologer kommer till BUP, medan deras erfarna kollegor lämnar. Arbetsmiljöproblemen är mångbottnade och hänger exempelvis samman med brister i styrning. Även anställningsvillkoren måste ses över. I flera län är exempelvis BUP-psykologerna regionens sämst betalda psykologer.

3. För att minska administration på riktigt krävs minskad kontroll. Ska det inte stanna vid vackra ord måste vi våga titta på vad administrationen består i. Mycket är just sådant som region och regering krävt att få siffror på, som de sedan använder för kontroll och styrning. En kursändring mot mer tillitsbaserad styrning skulle ge mer tid att hjälpa barnen och deras familjer.

4. Se till att satsningarna når BUP:s kärnverksamhet. Mycket av pengarna har hittills fastnat i projekt och insatser som inte är efterfrågade.

Punkterna ovan är långtifrån heltäckande men är i dag aspekter av BUP:s problem som alltför sällan kommer fram. De kan också fungera som startpunkt för vidare diskussion. Och det behövs. För våra barn har rätt till bättre hjälp än vad de får i dag.

Debattera du också!

Ett debattinlägg på #GRÖNT ska vara kort och kärnfullt. Beroende på ämne är 2 000 till 4 000 tecken inklusive blanksteg lagom. Tänk på att ha en tydlig vinkel på den fråga som du vill debattera. Det är redaktionen som avgör vilka artiklar som publiceras.Innehåll från #GRÖNT kan komma att publiceras i en kortad version eller i sin helhet i papperstidningen.

Vi publicerar gärna kritik men tillåter inte personangrepp eller kränkande innehåll. Ibland ger redaktionen någon rätt att svara under rubriken Svar direkt i samma inlägg.

Vill du skicka in ett eget debattinlägg? Läs mer under Debattera på #GRÖNT.

Skicka ditt debattinlägg till gront@mp.se.