Elin Odesson lyfte nyligen i en debattartikel den mycket relevanta frågan kring hur Miljöpartiet ska se på begreppet tillväxt. Jag tycker det är bra att vi har en debatt kring de sakfrågor som formar vårt parti. Det gör oss starkare och är en del av vår identitet. Därför besöker jag och de andra i styrgruppen för det kommande rådslaget om grön ekonomi just nu medlemmar runt om i hela Sverige för att inhämta förslag och idéer. Slutsatserna från rådslaget kommer att presenteras vid kongressen 2017.

Om det ekonomiska rådslaget

Miljöpartiets ekonomiska rådslag leds av Per Bolund, Janine Alm Ericson, Linnea Engström och Lennart Olsén.

Senaste nytt om rådslaget hittar du på radslag.mp.se

En av de frågor som diskuteras vid dessa möten är synen på tillväxt. Det är en fråga där vårt parti ofta blivit missförstått och där kongressen flera år i följd ändrat vår hållning på olika sätt. Det är alltså en fråga där vi behöver hitta en gemensam grön tråd. Jag känner mig säker i att Miljöpartiet har en aktiv och mycket viktig roll att spela när det handlar om att nyansera bilden av den globala såväl som den svenska ekonomin och dess funktionssätt. En grön ekonomi är grunden i omställningen till ett hållbart samhällsbygge.

Min bild av begreppet tillväxt skiljer sig något från den bild Elin Odesson beskriver. För min del handlar det om att på ett konkret sätt definiera inom vilka ramar som tillväxt bör finnas. Politikens uppgift är att sätta ramarna efter vad naturen och samhället klarar av. Inom vissa sektorer behöver  vi en hög tillväxt för att minska utsläppen och skapa en mer resursnål ekonomi. Det kan röra sig om en tillväxt av solenergibolag eller företag som är aktiva inom återvinningssektorn. Vi behöver också göra kraftiga samhällsinvesteringar för att inom en generation nå målen om ett 100 % förnybart energisystem och en fossilfri fordonsflotta. Det är investeringar om hundratals miljarder i bland annat vindkraft, biodrivmedelsindustrier och energieffektivisering. Investeringar som kommer att skapa ekonomisk tillväxt byggd på att vi lagar en trasig planet.

Ramarna kommer att vara väsentligt mycket mindre och gradvis minska för den sortens tillväxt som inte är hållbar och bidrar positivt till en bättre miljö och minskade utsläpp. Tillväxt av kol-, olje- och fossilgasutvinning har ingen framtid i den värld som Miljöpartiet vill se. Dessa ramar är de verktyg som vi i regering har möjlighet att använda. Sedan Miljöpartiet kom i regeringsställning har vi höjt bensinskatten och en rad andra skatter tillväxt av det förnybara på bekostnad av det fossila. På samma sätt har vi infört ett investeringsstöd för solceller, för att öka den sortens tillväxt som gynnar en grönare ekonomi.

Jag tycker det är viktigt att poängtera att tillväxt inte är ett mål utan ett medel som ska göra Sverige till det land som vi vill att det ska vara. Fritt från utsläpp av växthusgaser och grönare, både i själen och omvärld.

Per Bolund, biträdande finansminister (MP)