När samhället byggs upp efter krisen, är det många som vill se något annat än business as usual. Det finns en möjlighet att ställa om till ett mer jämlikt, modernt och hållbart land. Det förnybara måste vara bränslet för investeringarna ut ur krisen och Sverige ska investera i ett jämlikt samhälle, där varje barn som växer upp ska känna hopp och framtidstro. 

Detta har varit styrande för Miljöpartiets prioriteringar i budgetarbetet och har resulterat i omfattande budgetsatsningar på alla tre prioriterade områden: En grön rivstart för klimatet, stora satsningar på social hållbarhet och ett motståndskraftigt samhälle.

Det här är de gröna vinsterna i höstbudgeten. I listan finns också satsningar i den extra ändringsbudget som regeringen la fram i samband med att höstbudgetpropositionen presenterades.

Grön återhämtning (miljö och klimat)

 • 50 miljarder i gröna kreditgarantier de kommande tre åren för att se till att industrin ställer om och att investeringar går till framtidens lösningar.
 • 10 miljarder i satsningar på grön återhämtning redan nästa år. Satsningar på naturen, klimatet och den biologiska mångfalden ska ta oss ur Coronakrisen och rädda livsvillkoren för kommande generationer.
 • Lättare att sätta upp solceller. Fler får möjlighet att producera solel för eget bruk skattefritt. Gränsen höjs från 255 kilowatt till 500 kilowatt. Vi ger också fortsatt stöd för solcellsinvesteringar till kommuner och företag.
 • Grön skatteväxling. Regeringen fortsätter att höja miljöskatter och sänker skatten för såväl de som arbetar som för pensionärer och personer med inkomster från våra trygghetssystem.
 • Klimatsmarta renoveringar i flerbostadshus. 900 miljoner satsas på att åtgärda renoveringsbehov och samtidigt energieffektivisera befintliga bostäder.
 • Bränslebytet – en kraftigt förstärkt reduktionsplikt. Högre inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel ska kraftigt sänka utsläppen från transportsektorn. 
 • Bygg om-stöd för bilar. Stöd kommer inrättas för att konvertera fossila bilar till etanol eller gasdrift.
 • Gynna dem som köper en miljöbil. Bonus-malus-systemet förstärks för att gynna dem som köper en miljöbil.
 • Laddinfrastruktur. Satsningen ska påskynda elektrifieringen av tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena.
 • Cykelsatsningar och Stadsmiljöavtal. Regeringen ökar medlen till nya och säkra cykelvägar och avsätter 325 miljoner nästa år till kommunerna genom stadsmiljöavtalen, och till den statliga cykelstrategin. 
 • Kollektivtrafik. Regeringen avsätter ytterligare två miljarder under 2021 i ett riktat krisstöd till regional kollektivtrafik.
 • Järnväg. Regeringen satsar en halv miljard nästa år för att öka underhållstakten. Dessutom investerar regeringen i ökad mobiltäckning på fjärrtåg.
 • Omställning arbetsmaskiner. Ett riktat stöd för forskning och innovation för omställning.
 • Godstransporter på järnväg. Miljökompensation för godstransporter på järnväg och 1,4 miljarder i kapitaltillskott till bolaget Green Cargo.
 • Ett grönt avdrag för privatpersoner. Regeringen gör det mer fördelaktigt att installera teknik för att lagra energi, solceller och laddningspunkter. Ett sorts klimat-ROT. 
 • Omställning av industrin. Industriklivet utvidgas och tillförs resurser, omfattar nu även exempelvis batteriproduktion. Deltagande i EU-gemensamma projekt för omställning av industrin (IPCEI).
 • Klimatklivet. Stödet, som bidrar till att finansiera klimatprojekt i hela Sverige som exempelvis laddstolpar, får mer pengar. Stödet förlängs också till 2026.
 • Fler innovationer för fossilfrihet. Genom att satsa 200 miljoner kronor för att modernisera testbäddar för bioraffinaderier underlättas förverkligandet av innovationer.
 • Skydda mer natur. Över 1 000 naturreservat har inrättats eller utökats sedan 2014, och i höstbudgeten satsas 600 miljoner för 2021 på att skydda ännu mer natur.
 • Naturnära jobb som ska förbättra integrationen, skapa jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa i de gröna näringarna, och satsningar på våtmarker.
 • Våtmarker. Genom att återställa våtmarker kan utsläppen av växthusgaser snabbt minska och den biologiska mångfalden gynnas.
 • Hav och vatten. Övergödning och gamla miljösynder hotar våra hav och vatten. Regeringen höjer därför anslaget för sanering med 350 miljoner kronor. Genomförande av generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden. Förstärkt fiskerikontroll.
 • Hållbar besöksnäring. Stöd till hållbar besöksnäring, exempelvis ekoturism. Visit Swedens uppdrag ändras så att de också ska jobba med inhemsk turism.
 • Negativa utsläpp. Flera satsningar på att utveckla koldioxidlagring.
 • Fossilfritt flyg. Fortsatt stöd till forskning och utveckling av flygbiobränslen och elflyg. Bränslebyte, det vill säga att mer förnybart blandas in i bränslet, gäller även flyget.
 • Satsningar på cirkulär ekonomi. Satsningar på att minska resursslöseri och öka återbruk.
 • Stärkt miljöövervakning, miljöprövning och miljötillsyn. 
 • Bekämpning av invasiva främmande arter.
 • Ekologisk jordbruk. Arbetet med att främja ekojordbruk säkras. 
 • Alternativ till djurförsök. Fortsatt finansiering av kompetenscentrum för alternativ till djurförsök.

Satsningar på social hållbarhet

 • 20 miljarder för att stärka välfärden. Regeringen satsar på äldreomsorgen, vården och höjer statsbidragen till kommuner och regioner.
 • Återhämtningsbonus för anställda inom vård och omsorg. Vård- och omsorgspersonalen har dragit ett tungt lass under pandemin. Nu ska deras arbetsmiljö förbättras. Det kan bland annat ske genom nya arbetstidsmodeller och arbetstidsförkortning.
 • Miljöskatteåterbäring. Höjda miljöskatter växlas mot sänkt skatt för alla, med störst förbättringar för de med lägst inkomster.
 • Den förstärkta A-kassan förlängs. 
 • Underhållsstödet höjs för ensamstående föräldrar för att bekämpa barnfattigdomen och öka både jämställdheten och jämlikheten.
 • Mer medel till bostadsbidrag. Pengar tillförs för att de som har rätt till förhöjt bostadsbidrag ska få det.
 • Sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden. Exempelvis för att öka tillgänglighet för socialtjänst och samverkan mellan skola, socialtjänst och polis.
 • Miljarder till kommuner och regioner för stärkt välfärd. Det generella statsbidraget till kommuner och regioner för exempelvis välfärd och kollektivtrafik ökas med 10 miljarder för 2021.
 • Kommundelegation och stöd till kommuner med stort flyktingmottagande. En delegation inrättas för att bistå kommuner och regioner med stora ekonomiska utmaningar. Medel till kommuner som har haft ett högt mottagande av nyanlända.
 • Sjukvårdssatsning. 4 miljarder i ersättning till regioner för vård som skjutits upp till följd av hanteringen av covid-19 samt covidrelaterad vård. 
 • Äldreomsorg. Stöd på 5,7 miljarder för att öka kvaliteten i äldreomsorgen. 
 • Stärkt arbete mot rasism. Höjt anslag för att fortsätta det långsiktiga arbetet mot rasism.
 • Förlossningsvård. Stärkning av förlossningsvården, kvinnors hälsa och neonatalvården. En halv miljard 2021.
 • Psykisk ohälsa. Cirka 1,2 miljarder 2021 för att möta ökad risk för psykisk ohälsa i befolkningen på grund av covid-19 och för att säkerställa fortsatta resurser för psykiatriområdet.
 • Pensioner. Sänkt skatt för personer över 65 år. Dessutom 600 kr/månad för dem med pension mellan 9 000–17 000 kr/månad. 
 • Arbetsförmedlingen stärks. För att de som förlorat jobbet ska kunna få stöd stärks Arbetsförmedlingens anslag med 1 miljard.
 • LSS. Ökning av schablonen för personlig assistans. 
 • Familjehemsplacering. Kommunerna får hjälp med kostnader för familjehemsplaceringar.

Motståndskraft

 • Civilt försvar och beredskapslager. 1 miljard 2021 och totalt 4,2 miljarder till 2025. Ökad motståndskraften inom områdena hälso- och sjukvård, livsmedel och dricksvattenförsörjning, transporter, ordning och säkerhet, finansiell beredskap, energiförsörjning samt elektroniska kommunikationer och post behöver vidareutvecklas och stärkas. Även investeringar för att stärka arbetet med säkerhetsskydd och cybersäkerhet ingår i satsningen.
 • Inhemsk växtförädling. Främja inhemsk växtförädling genom ökning av anslaget till kompetenscentret för växtförädling.
 • MR-institut. Ett nationellt institut för bevakande mänskliga rättigheter inrättas.
 • Riskskatt. En riskskatt ska betalas av kreditinstitut med skulder överstigande 150 miljarder för att täcka kostnaderna för kriser i det finansiella systemet.

Kultur och Idrott

 • Kulturstöd. 2,5 miljarder i stöd 2020 och 2021 ska hjälpa de kulturskapare som förlorat inkomst på grund av pandemin, ge kultursektorn en möjlighet till återhämtning och skapa förutsättningar för smittsäkra evenemang och produktion av kultur. 
 • Regionernas kulturverksamheter stärks. Pengarna ska bland annat kunna gå till teatrar, operahus, regionala museer, bild och form, regionala bibliotek, orkestrar, konserthus, dans, film och hemslöjd.
 • Satsningar på barns kultur. Både på kulturskolan och på kultur i skolan.
 • Idrott. 1 miljard i stöd till idrotten. 
 • Stöd till civilsamhället. Exempelvis barn- och ungdomsorganisationer samt trossamfund.
 • Kulturarbetarnas villkor. Stärkning av kulturarbetarnas möjlighet till en trygg inkomst. 

Skola och livslångt lärande

 • Skolmiljard. Skolsatsning på exempelvis ökad undervisningstid, mer läxhjälp och bättre arbetsmiljö för lärare.
 • Lovskola och läxhjälp. Förstärkning av bidrag till läxhjälp och lovskola till följd av Corona.
 • Insatser för att få fler lärare. Exempelvis kompletterande pedagogisk utbildning, arbetsintegrerad  lärarutbildning och vidareutbildning av obehöriga lärare.
 • Läslyft och läsdelegation. Insatser för att ge lärare bättre förutsättningar att underlätta för elever att lära sig läsa.
 • Studiestöd högre upp i åldrarna. Rätt till studiestöd höjs till 61 års ålder jämfört med nuvarande 57 år.
 • Vidareutbildning och omställning. Särskilda medel för vidareutbildning och omställning. Fler platser på högskolor och universitet. Satsning på yrkeshögskola och yrkesvux.
 • Kompetensutveckling vid korttidsarbete. Arbetsgivare som får stöd via systemet för korttidsarbete ska kunna få viss ersättning för kostnader för kompetensutveckling.
 • Fler lärare till skolor med stora utmaningar. Under 2021 avsätter regeringen 385 miljoner som fokuseras på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar.
 • Barn i förskolan ska få stöd för att utveckla sin svenska. Denna satsning förstärks med ytterligare 100 miljoner per år från 2021, till totalt 350 miljoner. 

Jämställdhet

 • Hedersrelaterat våld. Kompetensutvecklingsinsatser (riktat mot bland annat socialtjänst och rättsväsende) och myndighetsgemensamma uppdrag avseende hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Nationellt kompetenscentrum mot hedersförtryck. Inrättas permanent vid Länsstyrelsen i Östergötland. 
 • Mäns våld mot kvinnor. Permanent tillskott till Länsstyrelserna för deras regionala arbete med att bekämpa mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Återfallsförebyggande insatser. Kommunerna får ansvar för återfallsförebyggande insatser för våldsutövare genom ändring i socialtjänstlagen.

Bostäder

 • Investeringsstöd bostäder. Syftar till att möjliggöra att fler projekt kan dra igång 2021.

Etablering

 • Intensivår. Medel till Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag för förstärkt förmedling inom etableringsprogrammet och intensivåret. 
 • Språklyft. Bidrag till insatser i syfte att förbättra anställdas yrkessvenska och för språkutveckling på arbetsplatsen.
 • Servicekontor utsatta områden. Medel för att öppna nya servicekontor i utsatta områden. 
 • Asylsökande ska få bättre information. En obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande. 

Trygghet

 • 10 000 fler poliser. Förslaget är en fortsättning av reformen 10 000 fler polisanställda till 2024. 
 • Avhopparverksamhet. Ett nationellt avhopparprogram utreds.
 • Tillskott SIS. Tillskott för att öka kapacitet, säkerhet och kvalitet hos Statens institutionsstyrelse.
 • Bekämpa arbetslivskriminalitet. Fortsättning på tidigare satsning mot arbetslivskriminalitet i syfte att få strukturerna för detta arbete på plats.
 • Platssamverkan. Lokal samverkan mellan fastighetsägare, offentliga aktörer och de som bor i området för att öka trygghet och säkerhet, utbud och kvalitet på handel och tillgång till service.
 • Stärkt skydd för barn som bevittnar brott. Det straffrättsliga skyddet för barn som bevittnar brott mellan närstående stärks.
 • Stärkning av arbetet mot penningtvätt. Finansinspektionen får ökade medel för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Småföretag och jobb

 • Bredbandsutbyggnad. Totalt 2 miljarder kommande tre år för bredbandsutbyggnad i hela Sverige.
 • Utvidgat växastöd. Vi utökar tillfälligt växa-stödet så att  nedsättningen av arbetsgivaravgifter även gäller för företag som anställer sin andra medarbetare.
 • Stöd till enskilda näringsidkare.
 • Satsning på företagsklimatet i 39 gles- och landsbygdskommuner. Förlängning av satsning som pågått 2018–2020. 
 • Främjande av rennäring. Ett stödpaket till rennäringen, inkluderar höjd ersättning för rovdjursförekomst.
 • Mathantverk. För att bevara och utveckla kunskapen om mathantverk föreslås Eldrimner tillförs 10 miljoner per år under perioden 2021–2023 i syfte att fortsatt driva det nationella centrumet för mathantverk.