Mindre än ett år har gått sedan världens länder enades om ett nytt klimatavtal. Avtalet har godkänts i rekordfart och när det nu börjar gälla så inleds arbetet med att uppnå målen i avtalet.

– Att avtalet har godkänts så snabbt skickar en viktig signal om att vi ska ställa om till fossilfri ekonomi och att hela världen nu är inställd på detta. Det är inte längre en utopi, de största utsläpparna och de största ekonomierna har gått i bräschen för att godkänna avtalet nationellt. Det ger oss i Sverige ännu mer kraft och motivation i vårt arbete och skickar starka signaler till näringsliv och investerare. Jag har gott hopp om att världen kommer att klara den här gröna omställningen snabbare än vi trodde, säger Isabella Lövin, språkrör (MP) och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Flera miljöorganisationer har lyft att Sverige inte gör tillräckligt för att kunna nå målen i klimatavtalet. Särskilt har det pekats på att mycket mer måste göras inom transportsektorn, något som Isabella Lövin håller med om.

Om Parisavtalet

När Parisavtalet antogs i december 2015 var det en historisk uppgörelse. Världen fick sitt första globala klimatavtal. Avtalet innebär bland annat att…

… den globala temperaturökningen ska hållas under två grader och målet är att sträva mot 1,5 grader.

… länderna ska anta egna klimatplaner.

… en första uppgradering av utsläppsmålen ska ske 2018.

… ländernas klimatplaner och utsläppsminskningar därefter ska revideras vart femte år.

– Arbetet med att ställa om transportsektorn måste gå snabbare. När Miljöpartiet tillträdde regeringen ärvde vi ett underskott i klimatinvesteringar på 4 miljarder ton kolodioxidekvivalenter som Sverige ska minska nationellt till 2020. Det hade Alliansregeringen planerat att lösa genom att köpa utsläppsrätter i andra länder, men det underskottet har vi redan minskat till hälften under de två år vi har suttit i regeringen.

En av de stora satsningar som regeringen har gjort på klimatområdet är Klimatklivet. En betydande del av Klimatklivet har hittills gått till investeringar i laddstolpar vilket har bidragit till att antalet laddstolpar har ökat från 2000 till 6000.

– Laddstolparna gör mycket för omställningen av persontransporterna. De största onödiga transporterna sker i städerna och där satsar vi också på att utveckla stadsmiljöavtalen för att bygga ut kollektivtrafik, cykel-, och gångbanor. Vi har lagt en infrastrukturproposition som har 100 miljarder kronor mer i budget än när vi tillträdde. Men jag håller med om att vi måste göra mer, till exempel när det kommer till att utveckla biodrivmedel och göra det dyrare att släppa ut.

Den 7 november inleds nästa klimattoppmöte, COP22 i Marrakech. Här börjar arbetet med att komma överens om ett transparent regelverk för hur länderna ska rapportera om, och leva upp till, sina åtaganden.

– Det här är ju det första mötet efter att avtalet från Paris träder i kraft rättsligt. Utöver regelverket kommer vi också att diskutera klimatfinansieringen, där vi i Sverige bidrar med mest pengar per capita. Totalt sett är man ganska nära de 100 miljarder dollar som utlovades i Köpenhamn, men det kommer att krävas mycket mer för att hela världen ska kunna ställa om till en grön, hållbar ekonomi.

För Isabella Lövins del står kvinnors roll i klimatfrågan, kopplingen till Agenda 2030 och utvecklingsfrågorna på dagordningen. Hon kommer också att delta i diskussioner om hur klimatfrågan påverkar haven.

– Där har Sverige en ledande roll. Vi driver också på för att få bort skadliga subventioner till fossila bränslen. Det är en gigantisk fråga just nu. Från 2020 ska 100 miljarder dollar i klimatfinansiering årligen överföras från utvecklade länder till utvecklingsländer, samtidigt är subventionerna till fossila bränslen fem gånger så stora, 550 miljarder dollar. Det är en stor utmaning.

Efter COP22 i Marrakech hoppas Isabella Lövin att hon ska ha kvar den positiva känsla som förmötet gett.

En känsla av att ”nu gör vi det!”. Nu har världens länder bråkat länge nog, nu ska vi gemensamt ställa om till en fossilfri värld. Alla har något att tjäna på det, ingen kommer att förlora, säger Isabella Lövin.