– En övergång från fossilberoende till fossiloberoende är avgörande för att nå klimatmålet. Jordbruket har en nyckelroll att spela i den här omställningen. Matproduktion som inte är beroende av import av fossila bränslen är bra för vår planet, för försörjningstryggheten för vårt land och det stärker de gröna näringarna och skapar jobb på våra landsbygder, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP).

Riksdagen antog under 2017 ett klimatpolitiskt ramverk som innehåller klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Att minska utsläppen av koldioxid från jordbrukssektorn är viktigt för att klara klimatmålet.

– Trots att det svenska jordbruket är klimateffektivt i en global jämförelse, står sektorn fortsatt för betydande utsläpp av växthusgaser. Vi måste fortsätta arbetet med att minska jordbrukets negativa klimatpåverkan, säger Isabella Lövin.

Sverige har globalt sett och jämfört med EU kommit långt när det gäller att begränsa jordbrukssektorns klimatpåverkan. Av de växthusgasutsläpp som orsakas av svensk livsmedelskonsumtion sker 75 procent utomlands. Det är därför viktigt att utredningen tar hänsyn till att eventuella åtgärder för ett fossiloberoende svenskt jordbruk inte leder till import som orsakar högre utsläpp någon annanstans.